Megannyi kitüntetést adtak át az ünnepi testületi ülésen – Körös Hírcentrum

megannyi-kituntetest-adtak-at-az-unnepi-testuleti-ulesen-–-koros-hircentrum

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Békés várossá nyilvánításának 51. évfordulója alkalmából 2024. április 15-én ünnepi képviselő-testületi ülést tartott, ahol számos kitüntetést adtak át.

hirdetés

Békés Város Díszpolgára lett dr. H. Kovács Eszter

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 68/2024. (III. 28.) határozatával Dr. H. Kovács Eszter nyugalmazott fogorvos, tiszti főorvos részére „Békés Város Díszpolgára” kitüntetést adományoz Békés város lakosságának egészségéért és szociális helyzetük javításáért végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai, és a társadalmi életében betöltött munkája elismeréseként.

dr. H. Kovács Eszter Békésen született három gyermekes családban a legidősebb testvérként. A szülőkkel és nagyszülőkkel 1952-ig Kőgyes-Csatár tanyavilágban éltek. Szüleit, nagyszüleit a mai napig tiszteli és jó példaként tekint az életükre és követni igyekszik a kapott jó életmintát. A szűkebb és a tágabb rokonság sorsát figyeli és követi az eseményeket és ahol szükségét látja támogatólag jelenik meg. Életre szóló melegséget és szeretetet adott számára a szülői otthon, a családi környezet, ahol több generáció adta át részére tudását, szeretetét, élni akarását azzal, hogy a legnagyobb kincs a hit. Hit Istenben, hit önmagunkban, hit a világ jóságában. Gyökereit és a múltat tiszteli, az otthon illata végig kíséri életét. Ezt az értékrendet vallja emberi mivoltunk megmaradása kulcsának.

1956-ban kezdte meg gimnáziumi tanulmányait Békésen, melyet kitűnő eredménnyel végzett el. Az érettségit követően 1960-ban elsőre felvételt nyert Budapestre az orvosi egyetemre, fogorvosi diplomáját 1965-ben szerezte meg. Lokálpatrióta révén a diploma megszerzését követően visszatért szeretett városába, Békésre, itt kezdte meg munkáját fogszakorvosként a Békési Rendelőintézetben. A legnehezebb, leghátrányosabb helyzetű körzet lett az övé amikor munkába állt, a társadalombiztosítási rendszerbe ezidőben bekerült TSZ tagokat is ellátta, amely jelentős betegforgalom növekedést jelentett, valamint az iskolafogászati ellátásba is bekapcsolódott. Később, 15 éven keresztül Köröstarcsa lakosságát is ellátta. Fogorvosként 26 évig dolgozott.

1991-től az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) békési városi intézetének vezető főorvosa, miután Békés tisztiorvosi központ lett. Ellátta Békés, Mezőberény, Köröstarcsa, Murony, Kamut és Bélmegyer egészségügyi igazgatásának közegészségügyi, járványügyi feladatait, valamint munka-, élelmezés-, iskola egészségügyének ellátásáért felelt. A háziorvosi rendszer megszervezésében, kialakításában meghatározó volt munkássága. Szakmai tudásával hozzájárult a lakosság tudatos egészségneveléséhez, az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez. Érdeklődése nem csak szakmájához kötötte, a drogprevenció aktív részesévé vált. A Tágas Tér Baptista Gyülekezet alapítója.

Hivatását alázattal és végtelen szociális érzékenységgel végezte. Hite szerint nem csak a testet, hanem a lelket is gyógyítani kell. Nyitott személyisége és tenni akarása hozzájárult ahhoz, hogy Békésnek nemcsak fogorvosa, hanem iránymutató közéleti személyisége és szellemi elöljárója is lett. Páratlan memóriájával mindent megjegyez és mindenre emlékszik. A Dél-alföldi Tálentum Akadémia egyik legsikeresebb oktatója, a diákok kedvence.

Életének, munkásságának alfája a humánum, az ember. Minden helyzetben és körülményben a fejlődést, az értékteremtést képviseli. Értékrendje középpontjában az önmagán túlmutató, mások felé irányuló szeretet áll. A közösségi lét középpontjában áll, ma is mozgatórugója számtalan kulturális eseménynek, tagja több civil szervezetnek. A békési Életrevalók Daganatos Klubnak 2016-as létrejötte óta pártfogója és mentora, a mellrák elleni küzdelem élharcosa. Életvitele aktív, lokálpatrióta személete meghatározó a város közösségi életében. A városban eltöltött munkássága ideje alatt szakmai hozzáértésével kivívta betegei elismerését és tiszteletét, orvosi munkájával hozzájárult a város egészségügyi ellátásának javulásához. 2004-ben kimagasló szakmai és közéleti tevékenysége érdemeként Békés városért kitüntető címben, 2012-ben Sursum Corda díjban, 2022-ben a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének díjában részesült.

Posztumusz díszpolgári címet kapott dr. Pásztor Gyula

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/2024. (III. 28.) határozatával Dr. Pásztor Gyula részére „Békés Város Díszpolgára” posztumusz kitüntetést adományoz, aki Békés város és polgárai érdekében tevékenységével kimagasló érdemeket szerzett.

Dr. Pásztor Gyula 1949. július 16-án Békésen született. Általános és középfokú iskoláit Békésen-, majd a jogi egyetemet, előfelvételisként, kötelező katonai szolgálatának letöltése után Szegeden végezte. A szakvizsga megszerzése után a Békési Ügyvédi Munkaközösségben kezdte meg ügyvédi munkáját, mely közösségnek hamarosan a vezetője is lett.

Bekapcsolódott a rendszerváltó mozgalomba és hosszú, de eredményes kampány után a Független Kisgazdapárt színeiben, egyéni képviselői mandátumot szerezve jutott be az első szabadon választott országgyűlésbe. Tagja volt számos bizottságnak, egy ideig az Országgyűlés jegyzőjeként is tevékenykedett. Képviselői munkája során mindig Békés város, és a választókörzetének lakosai és a gazdák érdekében dolgozott. Tevékenyen vett részt a kárpótlási törvények, így különösen a termőföldet érintő kárpótlási jogszabályok kidolgozásában és később, már ismét ügyvédként, azok alkalmazásában, végrehajtásában. Az első szabadon választott országgyűlés nehéz helyzetben volt, hiszen olyan törvényeket kellett alkotnia, olyan lépéseket végre hajtani, amit még soha senki nem csinált annak előtte.

Képviselői munkájának eredményeként:
– Békésen újraindulhatott a református egyházi oktatás, a Gimnázium épülete visszakerült az egyház kötelékében és megkezdődött a kollégium épületének kivitelezése is.
– A mezőgazdasági iskola közel 150 hektár tangazdasághoz jutott, mely azóta is az oktatást szolgálja.
– Elkészült a Városi Sportcsarnok, megkezdődött a telefonhálózat fejlesztése, illetve az élővízcsatorna kikotrása és partvonalának megerősítése is megtörtént. Ugyan próbaüzemben, de elindult a Békési szennyvíztisztító telep is.
Bármikor szóba került, ezekre az eredményekre mindig büszke volt.

Az országos politika után helyben politizált tovább. Lakókörnyezetében önkormányzati képviselővé választották, több cikluson át társadalmi megbízatású alpolgármestere volt a városnak. Támaszkodva régi kapcsolataira, a város érdekében pártállástól függetlenül bárkit megkeresett régi ismerősei közül, ma úgy mondanánk lobbizva a különböző beruházások megvalósulásáért; mint pl. a 2000-es évek elején a város szennyvízgyűjtő hálózatának megvalósulásáért, illetve az uszoda megépítéséért.

Időközben gyermekei felnőttek. Legnagyobb örömére követték a pályán és a 2000-es évek végén előbb leánya, majd később fia is mellette kezdte meg gyakorlati éveit; innentől kezdve fokozatosan, de határozottan eldöntve, tudatosan vonult vissza a közélettől és 2010-től egyetlen tisztséget sem vállalva adta át gyermekeinek az iroda ügyeit, azzal együtt közel 4 évtizedes tapasztalatát. Teljes volt az életműve, annak minden eredményével és hibájával együtt.

Békés Város Közszolgálatért Díjat kapott dr. Szuromi Pálné

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2024. (III. 28.) számú határozata alapján Dr. Szuromi Pálné szemészeti szakasszisztens részére „Békés Város Közszolgálatáért” díjat adományoz a Békés városban 50 éven keresztül a betegekért végzett áldozatos munkája elismeréseként.

Az idei évi Békés Város Közszolgálatért Díj kitüntetettje Békésen született. 1974. július 16-án kezdte meg munkáját a Gyulai Csecsemőotthonban, mint gyermekgondozó, ahol 1974. november 16-áig dolgozott. Ezt követően a Békési Városi Szülőotthonba került, ahol 1974. november 18-ától 1979. május 2-áig szintén gyermekgondozóként látta el feladatait. Az 1979-es év nagyon sok változást hozott az életében. Ebben az évben ment férjhez, alapított családot és az otthon töltött gyermekgondozási időszak alatt megszerezte a szemészeti szakasszisztensi végzettséget is. 1979. szeptember 3-ától egészen a mai napig a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő szemészeti szakrendelésének asszisztense. Évtizedeket felölelő munkássága során öt fő szemészeti szakorvos mellett asszisztált, segítette gyógyító tevékenységüket, biztosította a szakrendelés által nyújtott betegellátás színvonalának folyamatosságát és állandóságát.

A Gyógyászati Központban munkáját alázattal, tisztelettel és szeretettel végzi, a betegekkel szemben mindig kedves, emberséges és segítőkész. Nyugodt és szeretetteljes kisugárzása bizalmat áraszt. A szemészeti szakrendeléshez forduló betegekkel könnyen megtalálja a hangot, kiváló kommunikációs készsége mellé empátiája párosul. Munkája során együttműködő, munkatársaival évtizedes jó kapcsolatot ápol, irányukba tanúsított tisztelete példaértékű. 2024. november 18-án lesz immár 50 éve, hogy Békés Város közszolgálatában dolgozik.

Kecskeméti Gábor díj kitüntetést kapott Balogh Erika Eszter

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 73/2024. (III. 28.) határozatával Balogh Erika Eszter részére a Békés városban végzett, több évtizedes, értékteremtő pedagógiai tevékenységéért a „Kecskeméti Gábor” díj kitüntetést adományozza.

Balogh Erika Eszter Békésen született. Az általános iskola befejezése után a helyi gimnáziumban folytatta tanulmányait. Érettségi után felvételt nyert a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakára. 1981 -től képesítés nélküli pedagógusként alkalmazták az akkor még 1. Sz. Általános Iskolában. 1986 januárjában államvizsgázott magyar-orosz szakos tanári diplomát szerezve.
Immár 43 éve hűséges tanára, nevelője, évek óta intézményegység-vezetője iskolájának, a Reményhír Intézménynek.

Pályája első öt évét gyakornoki időnek tekinti. A tanulás és gyermeknevelés mellett beilleszkedett a tantestületbe, képesítés nélküliként teljes óraszámban tanított, sőt osztályfőnöki munkával is megbízták. Fontosnak tartotta a családok megismerését, ezért a szülői értekezletek mellett minden alkalmat megragadott arra, hogy jobban megismerje tanítványai családi körülményeit. Az osztályfőnöki tevékenység mellett sok időt fordított a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra is. Színjátszó szakkört vezetett, számos alkalommal szerepeltek tanítványai iskolai és városi ünnepségeken. Több tanítványa szerepelt sikeresen területi Kazinczy szépkiejtési, városi és megyei versmondó, valamint megyei Verseghy nyelvművelő versenyen.

Kiemelkedő munkája eredményeként a magyar-történelem munkaközösség vezetésével bízták meg, amit éveken keresztül, egészen az intézményegység-vezetői megbízásáig látott el. Időközben újabb feladatokat vállalt fel. A területi Kazinczy szépkiejtési versenyt immár házigazdaként szervezi minden évben. Szükségét érezte a pedagógiai szakmai megújulásnak, ezért – akkor még nem akkreditált – drámapedagógiai tanfolyamot végzett, majd a Zsolnai-program szerint tanított két osztályban. Ezek alatt az évek alatt sajátította el és kezdte alkalmazni tudatosan a drámapedagógiát, a differenciált tanulásszervezést, a tematikus tervezést és a szövegtan tanításának módszereit.

A gazdasági és a társadalmi környezet változása hatással volt iskolája életére is. Ez a tény új kihívások elé állította a tantestületet. Ebben az időszakban legfontosabb feladata a hátránykompenzáció volt, amelyet felzárkóztató foglalkozások tettek lehetővé. A megalakuló iskolaszék elnökévé választották. Ez a megbízatása jelenleg is tart.

Innovativitását jellemzi az aktív pályázati munka is. A városban elsőként alkalmazta a kompetencia alapú programcsomagot. Elsajátította és használta a kooperatív technikákat, kooperatív csoportokat működtetett a tanítási órákon. Szakmai bemutató foglalkozásokat, belső továbbképzéseket szervezett a kompetencia alapú oktatás implementációja érdekében. Nyaranta minden évben részt vett a „Szép magyar beszéd” akkreditált továbbképzéseken. Éveken át volt a megyeszékhely, Békéscsaba városi tanulmányi versenyének zsűrielnöke a hetedikes évfolyamon, a versenyfeladatokat is ő írta.

Éveken keresztül szervezője volt a Simonyi helyesírási verseny területi döntőjének. Három tanítványa az Arany János Tehetséggondozó Programba is bekerült. Az „Útravaló” ösztöndíjprogramban a kezdetek óta dolgozott halmozottan hátrányos helyzetű tanulók mentortanáraként. Oktató-nevelő munkája mellett az Apáczai Kiadó felkérésére lektorálta az 5-8. évfolyamos szövegértés feladatgyűjteményeket.

2012-ben szakvizsgát szerzett az olvasás-szövegértés értékelése területén. E képzésnek köszönhetően a Szegedi Egyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja feladatíróként és csoportvezetőként alkalmazta egy projektben.

A pályája során szerzett tapasztalatait, szaktudását mesterpedagógusként új területen is kamatoztatta. Szaktanácsadóként, majd vezető szaktanácsadóként éveken keresztül segítette a pedagógiai szakmai ellenőrzés folyamatát. Innovatív szemlélete, folyamatos megújulásra való törekvése, a szakma iránti elhivatottsága, hiteles kommunikációja a gyerekek, a szülők és a kollégák felé, példaértékű.

Az Év Békési Sportolója címet kapta Balogh Ágnes Kíra, Brezina Tamara Lili és Hortobágyi János

Balogh Ágnes Kíra a Békési Ifjúsági Asztaliteniszért Alapítvány versenyzője. 2023-ban számos nemzetközi versenyen vett részt Ausztria, Németország, Belgium, Franciaország, Lengyelország. Tavaly érettségizett, jelenleg a szakedzői tanfolyamot végzi az asztalitenisz szövetség jóvoltából Budapesten. 2023-as eredményei alapján az U19-es egyéniben és párosban 1. helyezett, felnőtt kategóriában 6. helyen szerepel. Jelenleg extraligában a budapesti Erdért SE kölcsönjátékosa, mely Magyarországon a 2. helyen szerepel. Anyaegyesületénél férfi MB 2 -ben is játszik, ahol 95%-os teljesítményt nyújtott.

Brezina Tamara Lili a sport mindig közel állt a szívéhez, úszott, teniszezett, néptáncolt, sőt még társastáncolt is. 2016-ban indult útjára a giri, ismertebb nevén a kettlebell a békési kulturális központban Szűcs Istvánné edző vezetésével, ahová díjazottunk 2017-ben csatlakozott. Hamar megmutatkozott, hogy ez a sportág közel áll hozzá, egy év felkészülés után már a fővárosban vett részt versenyeken, ahol sorra dobogós helyezéseket ért el. Érettségit követően a békési versenyző Budapesten folytatta tanulmányait, a sportot nem akarta feladni, edzője javaslatára a Kettlebell Budapest Sportegyesülethez igazolt. A 2023. márciusi Országos Bajnokságon megszerezte a kvalifikációt a világbajnokságra, melynek júniusában Magyarország adott otthont. A sportoló junior kategóriában indult, ám végül a női felnőtt mezőnyben versenyzett, a dobogó második fokára állhatott fel. Néhány hete pedig az Országos Bajnokságon első helyezést ért el, így megszerezte a kvalifikációt a 2024-es világbajnokságra, mely ezúttal Lengyelországban lesz.

Hortobágyi János a Békési Diákok Atlétikai Clubjának versenyzője 1991-ben született Gyulán, 2005-ben kezdett atletizálni és szinte azonnal a gerelyhajítás lett a fő száma. A 2023-as évre egy komoly célt tűzött ki maga elé, ki akart jutni a Prágában megrendezett European Police Championships-re – a Rendészeti Dolgozók Európa Bajnokságra. Ez sikerült is és elmúlt év egyik legkiemelkedőbb eredményét érte el, bronzérmes lett, ráadásul az a megtiszteltetés is érte, hogy a megnyitó ünnepségen ő vihette a magyar zászlót. Emellett a szeptemberben Budapesten megrendezett Magyarország Csapatbajnokságán 60.9 méterrel a 2. helyezést érdemelte ki. Edzője szerint kulcsember a csapatbajnokságokon.

Civilek a városért kitüntetést kapott az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 72/2024. (III.28.) számú határozatával az Ausztráliai és Békési Polgárok Egyesülete részére az ausztrál-magyar kapcsolatok erősítés és a jótékonysági munkájuk elismeréséként Civilek a városért kitüntetést adományozza.

2011. április 29-én a Békés Városi Polgármesteri Hivatal nagytermében alakult meg a szervezet. Az egyesület létrehozása Juhász Zoltán, békési cukrászmester gyermekkori álma volt, aki mind a mai napig (számára is megmagyarázhatatlan oknál fogva) rajong ezért a távoli országért. Az alapításnál jelen volt Ausztrália akkori magyarországi nagykövete. A belépési nyilatkozatot 38 fő írta alá, de az elmúlt évek során az egyesület taglétszáma elérte a 80 főt. Tagjai között több, Ausztráliában élő magyar család szerepel. Az egyesület a kint élő magyar tagokkal szoros kapcsolatot ápol, közülük a legtöbben évente egyszer, a júliusban megrendezésre kerülő Ausztrál Napra hazalátogatnak. Az egyesület elnöke Juhász Zoltán, tiszteletbeli elnöke, Dr. Kiss-Rigó László, Szeged-Csanád Egyházmegye püspök. Az egyesület élén a 11 főből álló vezetőség áll. Az egyesület feladatának tekinti az országok közötti kapcsolatok ápolását, a Bécsben található nagykövetséggel való szoros kapcsolat kiépítését. Eddig 6 ausztrál nagykövet látogatott el Békésre. A jótékonysági tevékenység mindig is nagyon fontos szerepet töltött be az egyesület életében. Az elmúlt években több jótékonysági akciót szerveztek, illetve támogattak:

Csatlakoztak a Hét Krajcár Gyermekélelmezési Programhoz, gyűjtöttek a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványnak, defibrillátort vásároltak Békés-Dánfok részére, az Ausztrál Jótékonysági Est „Együtt gyermekeinkért” jelszó alatt idén 4. alkalommal került megrendezésre. A mostani 1,5 milliós bevételt a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványnak adományozzák.

Az egyesület nagyon fontosnak tartja, hogy a tevékenysége során együttműködő partnerekre találjon. A békési önkormányzat mellett évek óta együttműködik a Békés Vármegyei Központi Kórházzal. Barátság, szeretet, segítőkészség: így hangzik az elnök által megfogalmazott mottó, amelynek az elmúlt években az egyesület próbált eleget tenni.

Pro Urbe Békés kitüntetésben részesült Kocsor Imréné

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 71/2024. (III. 28.) határozatával Kocsor Imréné iparművész részére „Pro Urbe Békés” kitüntetést adományozza a Békés városban végzett több évtizedes, hagyományőrző, népművészeti tevékenységéért.

Kocsor Imréné tősgyökeres békési lakos. Édesanyja a helyi kosárfonó szövetkezetben dolgozott, így érettségi után ő is a békési kosárfonó szövetkezetbe került. Itt három évi munka után szakmunkás bizonyítványt szerzett.

1975-ben elvégezte a hímzőszakkör-vezetői tanfolyamot is. A népi kézműves ismeretekben való elmélyülését a Népművészeti Akadémia elvégzése segítette. A munkapad mellett levelező tagozaton tanulva művezető, műszaki vezető, termelési osztályvezető, majd a Népművészeti Kisszövetkezet elnöke lett. A szakma nagy öregjeitől sokat tanult. Évtizedeken keresztül olyan nagy műhelyben dolgozott, ahol vegyes munka folyt az apró kosaraktól a bútorkészítésig. Ez a műhelymunka lett az alapja a későbbi tevékenységének. Rendszeresen részt vettek különböző népművészeti pályázatokon, kiállításokon, ahonnan minden alkalommal kiemelkedő díjjal tértek haza, ezzel is öregbítve Békés hírnevét.

1992-ben megalapította a Népművészeti Kosárfonó Betéti Társaságot. A családi vállalkozás műhelye minden érdeklődő számára látogatható. Sok-sok türelem, gyakorlat, és kitartás szükségeltetett mire elérte azt, hogy saját üzemében is megvalósíthatta önálló elképzeléseit. Kétféle anyag, a fűz és a fa összedolgozásával olyan egyedi békési bútort készít, amit a szakma a legmagasabb elismeréssel jutalmaz. A szakmában eltöltött évek alatt megszerette ezt a szép mesterséget.

Tervei során igyekszik szem előtt tartani a használhatóságot, a szép egyszerű formákat. Célja, hogy a békési hagyományokra épülve az elkészült alkotások a mai modern lakásbelsőkben is megállják a helyüket. Kosaraiban, fonott vessző bútoraiban a helyi békési hagyományokat ötvözik a mai igényekkel. Tárgyai kiváló kisbútorok, használati eszközök. Kisbútorait, használati eszközeit a hazai népművészeti üzletekben és nagy népművészeti vásárokban, valamint a Népi Iparművészeti Tanács gyűjteményében és a békési közintézményekben is megtalálhatjuk. Kosaraiban, fonott vessző bútoraiban a helyi békési hagyományok ötvöződnek a mai igényekkel. Számos hazai és külföldi kiállításra kapott meghívást (Lengyelország, Belgium, Kína), önálló bemutatója volt Németországban.

Kezdjük tiszta Appal!

Hallgass, vagy szólj be!

Töltsd le mobilalkalmazásunkat, hogy éjjel-nappal együtt lehessünk!

Hallgass minket bárhol és bármikor!

Vegyél részt nyereményjátékainkban, kérj dalt a kívánságműsorban, vagy értesíts bennünket talált állatokról, közlekedési helyzetről, rendkívüli eseményekről.

Hallgass minket bárhol, vagy küldd el nekünk hangüzeneted az alkalmazással!